Nový časopis pre doktorandov

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

na pôde Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme v závere roku 2012 vydali prvé číslo elektronického časopisu pre doktorandov a doktorandky. Motus in verbo – Pohyb v slove je symbolický názov spájajúci v sebe rozvoj fyzický i duševný zhmotnený do vedeckých výstupov a implikujúci tak odbornú dynamickosť a napredovanie. Časopis sprostredkováva pôvodné štúdie teoretického a teoreticko-empirického charakteru, výsledky výskumov a ich implementáciu do praxe, ako aj recenzie odborných publikácií či informácie o vedeckých podujatiach.

Publikované štúdie sa zameriavajú na témy z oblasti etiky, etnológie, filozofie, histórie, kulturológie, lingvistiky, literárnej vedy, translatológie, vied o športe a odborovej didaktiky.

Časopis mladej generácie je otvorený všetkým doktorandom a doktorandkám, ktorých témy príspevkov budú korešpondovať s tematickým zameraním časopisu. Garantmi jeho odbornosti a kvality sú oslovení recenzenti a recenzentky a stála vedecká rada. Všetky informácie týkajúce sa časopisu nájdete na:
http://www.fhv.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-literatury/motus-in-verbo/

Prílohy: 

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka