Obsah ročníka

State
Bakoš, V. Patočka a Slovensko [Abstrakt] [PDF] 1-11
Muránsky, M. Na ceste k veciam samým (K Heideggerovej interpretácii Husserlovej fenomenológie) [Abstrakt] [PDF] 12-26
Maco, R. Filozofia matematiky raného Ernsta Cassirera [Abstrakt] [PDF] 27-39
Hlavinka, P. Francouzská fenomenologie a existenciální analýza [Abstrakt] [PDF] 40-48
Leško, V. Heidegger a dejiny filozofie [Abstrakt] [PDF] 110-119
Noras, A.J. Heidegger, Hartmann a problém metafyziky [Abstrakt] [PDF] 120-129
Ješič, M. Heidegger, Descartes a metafyzika subjektivity [Abstrakt] [PDF] 130-138
Tholt, P. K počiatkom asubjektívnej fenomenológie Jana Patočku [Abstrakt] [PDF] 139-149
Stojka, R. Patočka a Európa. K pojmu Európy v Patočkovej filozofii dejín [Abstrakt] [PDF] 150-160
Mičaninová, M. Avicebronov Prameň života a Albert Veľký [Abstrakt] [PDF] 161-169
Porubjak, M. Predsókratovskí sókratovci o starosti o seba [Abstrakt] [PDF] 214-226
Wollner, U. Starosť o seba v Platónovom dialógu Gorgias [Abstrakt] [PDF] 227-238
Suvák, V. Antisthenés: Praktický charakter sókratovskej etiky [Abstrakt] [PDF] 239-248
Urbancová, E. Imago sui v Senecových Listoch Luciliovi [Abstrakt] [PDF] 249-256
Bendlová, P. Nezařaditelný filosof Vladimir Jankélévitch   [PDF] 317-320
Jankélévitch, V. Tajemství smrti a fenomén smrti   [PDF] 321-335
Sivák, J. O tolerantnosti vo svetle Rozpravy o cnostiach [Abstrakt] [PDF] 336-342
Buraj, I. Moc v štruktúre mocenských vzťahov [Abstrakt] [PDF] 417-427
Halas, J. Od filozofie práva k politickej ekonómii: Marxovo myslenie v rokoch 1842 – 1844 [Abstrakt] [PDF] 428-439
Kvasz, L. Penelope Maddyová medzi realizmom a naturalizmom [Abstrakt] [PDF] 522-537
Volek, P. Ľudské embryá ako indivíduá a osoby [Abstrakt] [PDF] 538-551
Odorčák, J. Kritika transhumanistickej kritiky Friedricha Nietzscheho [Abstrakt] [PDF] 552-563
Wollner, U. Problém sebapoznania v Xenofóntovom diele Memorabilia [Abstrakt] [PDF] 622-630
Šedík, M. - Miloš Taliga O kognitívnych prienikoch umenia a vedy [Abstrakt] [PDF] 631-642
Schmidt, M. Predmety, kauzalita a vedecký realizmus [Abstrakt] [PDF] 643-651
Cepko, J. K rozlíšeniu medzi ontológiou a metyfyzikou u E. Lévinasa [Abstrakt] [PDF] 652-663
Šuch, J. Niekoľko poznámok k naivnému realizmu, konštruktivizmu a kritickému (vedeckému) realizmu [Abstrakt] [PDF] 664-671
Bielik, L. - Gahér, F. - Zouhar, M. O definíciách a definovaní [Abstrakt] [PDF] 719-737
Sedová, T. Návrat psychologizmu: Pandorina skrinka, alebo nové inšpirácie pre filozofiu? [Abstrakt] [PDF] 738-749
Andreanský, E. Podoby a kritika holizmu v metodológii vied [Abstrakt] [PDF] 750-761
Zeleňák, E. O dvoch pohľadoch na naratívnu explanáciu [Abstrakt] [PDF] 762-769
Zervan, M. - Zervan, V. K pojmom homo architectus a deus architectus. O možnosti názvu jednej miniatúry z Bible Moralisée [Abstrakt] [PDF] 770-779
Šajda, P. Theodor W. Adorno: Dve tváre Kierkegaarda ako kritika spoločnosti [Abstrakt] [PDF] 821-832
Hohoš, L. Michel Henry: Reflexie o Marxovej filozofii [Abstrakt] [PDF] 833-844
Sucharek, P. Svedomie ako „iné v tom istom“. Ricœur, Levinas: Dve odlišné neepistemologické perspektívy [Abstrakt] [PDF] 845-859
Tin, M.B. Saturated Phenomena: From Picture to Revelation in Jean-Luc Marion’s Phenomenology [Abstrakt] [PDF] 860-876
Petrucijová, J. Konceptuální sítě antropologických reflexí a dílčí podoby moci [Abstrakt] [PDF] 877-892
Smreková, D. Čo znamená prevziať zodpovednosť? K pojmu imputácie v súčasnej etike [Abstrakt] [PDF] 893-906
Pichler, T. Samuel Štefanovič ako politický mysliteľ v dobe pasivity [Abstrakt] [PDF] 929-938
Viceník, J. - Zigo, M. Problém vnútorných a vonkajších faktorov v Hrušovského koncepcii vývinu vedeckého poznania [Abstrakt] [PDF] 939-952
Plašienková, Z. Enigmatický Cíger [Abstrakt] [PDF] 953-964
Mészáros, O. Prvý verejný spor v maďarskej filozofii: Spor o Kantovu filozofiu na prelome 18. a 19. storočia [Abstrakt] [PDF] 965-978
Gluchman, V. Erazmus Rotterdamský a Ján Milochovský: Dve humanistické koncepcie kresťanskej etiky politiky [Abstrakt] [PDF] 979-989
Martinkovič, M. Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách [Abstrakt] [PDF] 990-1003
Pohľad za hranice
Panayides, C. Aristotle and the Principle of Plenitude. The case of De Caelo A. 12 [Abstrakt] [PDF] 49-62
Baruchello, G. No Pain, no Gain. The Understanding of Cruelty in Western Philosophy and Some Reflections on Personhood [Abstrakt] [PDF] 170-183
Azeri, S. Transcendental Subject vs. Empirical Self: On Kant’s Account of Subjectivity [Abstrakt] [PDF] 269-283
Râmbu, N. The barbarity of interpretation [Abstrakt] [PDF] 477-484
Filozofia pre školy
Babic, M. Augustín v konfrontácii s klasickou filozofiou v otázkach o ľudskej duši [Abstrakt] [PDF] 63-73
Hrkút, J. Transcendentálny tomizmus B. F. Lonergana   [PDF] 600-608
Mladá filozofia
Nuhlíček, M. K interpretácii Moorovej protiskeptickej filozofie [Abstrakt] [PDF] 74-82
Katina, J. Popper o pravdepodobnosti [Abstrakt] [PDF] 343-355
Dunaj, Ľ. K dialektike osvietenstva [Abstrakt] [PDF] 356-360
Gogora, A. Le Corbusier, J. Jacobsová a ich racionalita [Abstrakt] [PDF] 361-365
Ujházyová, M. Rekonštrukcia kategórie zodpovednosti: Teória a prax [Abstrakt] [PDF] 366-370
Dvoranová, E. Čo je výchova? Niekoľko poznámok k filozofii výchovy [Abstrakt] [PDF] 371-377
Žáčková, E. Počítačem generovaný svět rozšířené reality [Abstrakt] [PDF] 378-382
Nevrkla, S. K čemu je filosofii logika a logice filosofie [Abstrakt] [PDF] 383-388
Z vedeckého života
Plán prednášok a podujatí SFZ pri SAV na rok 2010     82
4. výročná konferencia Medzinárodnej spoločnosti pre výskum filozofie A. MacIntyra     106
Stojka, R. III. medzinárodná konferencia Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie   [PDF] 210-211
Povaha súčasnej filozofie a jej metódy (Konferencia mladých vedeckých pracovníkov v rámci 7. ročníka cyklu Mladá filozofia)   [PDF] 311-315
Medzinárodná vedecká konferencia Etika a existencializmus: Podnety a výzvy pre súčasnosť     412
4. Slovenský filozofický kongres Identita – diferencia     413-415
Medzinárodná konferencia Etika a politika     498
Dunaj, Ľ. Správa zo sympózia Osvietenstvo ako spôsob myslenia   [PDF] 517-518
IV. medzinárodné filozofické sympózium Dejiny filozofie ako filozofický problém   [PDF] 619
Gluchmanová, M. Etika a politika v medzinárodnom kontexte   [PDF] 711-713
Gluchman, V. Vznik UNESCO pracoviska pre bioetiku na FF PU v Prešove   [PDF] 713-715
Správa zo IV. slovenského filozofického kongresu Identita – diferencia   [PDF] 814-816
Konferencia Za hranicami občianstva: Feminizmus a transformácie spolupatričnosti   [PDF] 817-819
Karul, R. Správa o činnosti výboru SFZ pri SAV za volebné obdobie 2008 – 2010   [PDF] 918-926
Zloženie výboru SFZ   [PDF] 1026
Správa z Letnej univerzity francúzskej filozofie Asociácie Jana Husa 2010   [PDF] 1019-1022
Nemec, R. Medzinárodná konferencia Vzdelanie prostredníctvom vedy. Kantov spis „Spor fakúlt“   [PDF] 1023-1025
Karul, R. Správa z Valného zhromaždenia SFZ pri SAV   [PDF] 1025-1026
Úvahy - eseje
Pauer, J. Demokracia a tragédia (Skeptické kritické úvahy v pochybných krízových časoch) II. časť   [PDF] 83-88
Jusko, Š. K úlohe estetického myslenia   [PDF] 193-199
Kriššák, M. Duch a svědomí   [PDF] 284-289
Mihina, F. Ontológia humanizmu   [PDF] 290-302
Szapuová, M. Úvahy o rode a vede alebo od otázky žien vo vede k otázke rodovej určenosti vedy   [PDF] 485-492
Sedová, T. Malá úvaha nad jedným pokusom o rozlíšenie medzi etikou a morálkou: Smreková, D. – Palovičová, Z.: Dvojznačnosť etických pojmov   [PDF] 493-498
Lazor, P. Problém identity jednotlivín v priebehu času [Abstrakt] [PDF] 589-594
Doomen, J. The Current Position of Philosophy [Abstrakt] [PDF] 672-682
Jirásek, I. - Hlavinka, P. Gymnosofia – moudrost nahoty [Abstrakt] [PDF] 683-690
Rozhovory
Farkašová, E. - Zigo, M. Slovenská filozofia posledného polstoročia z pohľadu jedného z jej aktérov (Rozhovor s Milanom Zigom)   [PDF] 89-98
Mičaninová, M. Rozhovor s prof. Dr. Theom Kobuschom   [PDF] 200-206
Recenzie
Sačková, M. Čana, T.: Logomachia   [PDF] 99-101
Škorpíková, Z. Šmajs, J.: Filosofie – obrat k Zemi. Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání   [PDF] 102-105
Jusko, Š. Münz, T.: Hľadanie skutočnosti   [PDF] 207-209
Bača, M. Judson, L. – Karasmanis, V. (eds.): Remembering Socrates. Philosophical Essays   [PDF] 303-306
Kalaš, A. Petrželka, J.: Základy řecké (a latinské) filosofické terminologie   [PDF] 306-308
Wollner, U. Woszczyk, A.: Problem hen i aoristos dyas w Enneadach Plotyna (Problém hen a ariostos dyas Plotinových Enneadach)   [PDF] 308-310
Hodás, M. Blaha, Ľ.: Späť k Marxovi? (Sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti)   [PDF] 400-401
Sitarčíková, Z. Hrkút, J. (ed.): Argumentácia v bioetike   [PDF] 402-404
Wollner, U. Kalaš, A.: Raný pyrrhónizmus alebo blažený život bez hodnôt?   [PDF] 404-406
Mazag, M. Korsgaard, Ch. M.: Self-Constitution. Agency, Identity, and Integrity (Sebautváranie. Konanie, identita a integrita)   [PDF] 407-410
Sedová, T. Leško, V. – Plašienková, Z.: Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie   [PDF] 504-506
Višňovský, E. Farkašová, E.: Čas na ticho   [PDF] 507-509
Farkašová, E. Szapuová, M. (ed.): Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania   [PDF] 509-512
Šabíková, K. Rawls, J.: Právo národů   [PDF] 513-516
Volek, P. Polkinghorne, J.: Jeden svet. Vzájomné pôsobenie medzi vedou a teológiou   [PDF] 609-611
Lakoštík, M. McGrath, A.: Dawkinsonov Boh: Gény, mémy a zmysel života   [PDF] 611-614
Chabada, M. Otisk, M.: Aristoteles christianus. Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století   [PDF] 614-618
Gerbery, T. Foucault, M.: Zrození biopolitiky. Kurz na Collège de France (1978 – 1979)   [PDF] 706-709
Blaha, Ľ. Valach, M.: Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu   [PDF] 709-710
Podroužek, J. Raclavský, J.: Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání   [PDF] 804-806
Geistová Čakovská, B. Cmorej, P.: Analytické filozofické skúmania   [PDF] 807-813
Sucharek, P. Karul, R. et. al.: Michel Henry: Život ako prelínanie subjektivity a intersubjektivity   [PDF] 910-914
Šíp, R. Hroch, J.: Filozofická, strukturální a hlubinná hermeneutika   [PDF] 914-917
Münz, T. Lalíková, E.: Realita a filozofia na Slovensku. Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr   [PDF] 1004-1007
Karol Kollár Bakoš, V.: Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského   [PDF] 1007-1010
Hála, V. Kopeček, M.: Zrod a počátky marxistického revisionizmu ve střední Evropě 1953 – 1960   [PDF] 1011-1015
Kondrla, P.: Hodnoty a postmoderna   [PDF] 1015-1018
___
ZA VLADIMÍROM BAKOŠOM (23. 1. 1949 – 18. 12. 2009)   [PDF] 107
Pichler, T. ZA ELENOU VÁROSSOVOU (1926 – 2010)   [PDF] 1027
Pramene
Descartes, R. Autorov list prekladateľovi Princípov filozofie do francúzštiny, ktorý môže poslúžiť ako predhovor   [PDF] 184-192
Antisthenés, Zlomky   [PDF] 257-268
Nietzsche, F. Ľudské, príliš ľudské. Kniha pre slobodných duchov   [PDF] 389-399
Boethius z Dácie O najvyššom dobre čiže o živote filozofa   [PDF] 471-476
Výročia
Višňovský, E. Filozof a vedec so srdcom umelca (K 100. výročiu úmrtia W. Jamesa) [Abstrakt] [PDF] 440-448
Nuhlíček, M. Zdravý rozum vo filozofii Thomasa Reida [Abstrakt] [PDF] 449-460
Z dejín filozofického myslenia na Slovensku
Piaček, J. Príspevok Vojtecha Filkorna k ontológii [Abstrakt] [PDF] 461-470
Habilitačné prednášky
Kalaš, A. Hľadanie ideálu blaženosti v antickom skepticizme   [PDF] 499-503
Zo súčasnej morálnej filozofie
Palovičová, Z. K povahe silného hodnotenia [Abstrakt] [PDF] 564-573
Na pomedzí disciplín
Otisk, M. Pojem boží všemohoucnosti u Anselma z Canterbury a Petra Damianiho [Abstrakt] [PDF] 574-588
Diskusie - polemiky
Zeleňák, E. Ontológia neurčitého, alebo určitého?   [PDF] 595-599
Halas, J. Marx v bezvedomí   [PDF] 691-694
Miloš Taliga Paradox skepticizmu?   [PDF] 695-705
Cmorej, P. Sú indivíduá zložkami myšlienok?   [PDF] 780-791
Horizonty
Černík, V. K otázke hodnotovej neutrality spoločenských vied [Abstrakt] [PDF] 792-803
Orientácie
Sivák, J. K prekladaniu výrazu soi(-même) vo svetle Soi-même comme un autre P. Ricœura   [PDF] 907-909