Pokyny pre recenzentov

1. Práva a povinnosti recenzentov

O povinnostiach recenzentov a o konflikte záujmov hovorí Etický kódex časopisu Filozofia.

2. Recenzný formulár

Posudzovateľ môže stiahnuť formulár pre posudzovateľa tu. Formulár vyplní a odovzdá elektronicky, bez podpisu.
Recenzný formulár je štruktúrovaný dokument, ktorý pozostáva:

  1. z otázok, na ktoré posudzovateľ odpovedá „áno“, „čiastočne“, alebo „nie“,
  2. z celkového hodnotenia (časť 2.1),
  3. z časti, v ktorých posudzovateľ uvádza dôvody pre svoje rozhodnutie, respektíve svoje odporúčania redakcii alebo autorovi (časť 2.2).

2.1 Celkové hodnotenie

Posudzovateľ v rámci celkového hodnotenia volí jednu z nasledujúcich možností:

  • Prijať
  • Prijať po drobných úpravách
  • Prijať po významných úpravách
  • Zamietnuť a znovu predložiť
  • Zamietnuť
     

2.2 Dôvody a odporúčania

Posudzovateľ v príspevku uvádza dôvody svojho rozhodnutia a svoje odporúčania autorovi a redakcii. Existuje súvislosť medzi kvalitou finálnej verzie príspevku a podrobnosťou, respektíve konkrétnosťou pripomienok a návrhov posudzovateľa. Vágne alebo nešpecifické komentáre a odporúčania nechávajú autorovi príliš veľký priestor na vykonanie zmien. Potom nemožno hovoriť o cielenom usmernení autora podľa relatívne jednoznačnej predstavy posudzovateľa o verzii článku, ktorý by svojou úrovňou spĺňal kritériá publikovateľnosti na stránkach Filozofie; redakcia v takom prípade len ťažko overí, či sa autor odporúčaniami posudzovateľa riadi alebo nie.