Pokyny pre autorov

Všeobecné pokyny

Organon F uverejňuje pôvodné state, diskusné príspevky a recenzie napísané v anglickom jazyku. Príspevky sa posielajú elektronicky ako e-mailová príloha vo formáte kompatibilnom s MS Word. State musia obsahovať abstrakt (100 – 250 slov) a zoznam kľúčových slov zoradených podľa abecedy. Príspevky anonymne posudzujú spravidla dvaja posudzovatelia. Rukopisy by teda mali byť upravené tak, aby anonymita autora zostala zachovaná. Meno autora, akademické pracovisko, úplná korešpondenčná adresa vrátane e-mailovej adresy by mali byť uvedené na prvej, oddeliteľnej strane rukopisu.

Poznámky pod čiarou

Poznámky vkladajte priamo do textu pomocou funkcie „Vložiť poznámku pod čiarou“ v MS Worde a označené arabskými číslovkami.

Literatúra

Na konci textu by sa mal nachádzať abecedne zoradený zoznam literatúry. Štýl nasledujúcich príkladov je záväzný:

 1. knihy:
  Carnap, R. (1960): Meaning and Necessity. Chicago: The University of Chicago Press.
 2. editované knihy:
  Harman, G. – Davidson, D. (eds.) (1972): Semantics of Natural Language. Dordrecht: D. Reidel.
 3. kapitoly v knihách:
  Kripke, S. (1972): Naming and Necessity. In: Harman, G. – Davidson, D. (eds.): Semantics of Natural Language. Dordrecht: D. Reidel, 253–355.
 4. články v časopisoch:
  Tichý, P. (1986): Constructions. Philosophy of Science 53, 514–534.

Ak sa v zozname literatúry nachádza dve alebo viaceré diela toho istého autora, ktoré boli uverejnené v tom istom roku, za rok uverejnenia dajte malé písmeno (a, b,…).

Citácie

Citované pasáže, ktoré majú viac ako 40 slov, by mali byť odsadené od okraja a napísané menším písmom. Odkazy na citované diela by mali mať nasledujúcu formu: meno autora, za ktorým v zátvorkách nasleduje rok vydania (doplnený v prípade potreby malým písmenom a, b,…) s číslom strany; napríklad: Carnap (1960); Carnap (1960, 21); Carnap (1960, 21–23); Carnap (1960a, 21).

Vzhľadom na to, že vydavateľ, Filozofický ústav SAV, umožňuje autorovi publikovať jeho prácu v časopise ORGANON F, autor sa v súlade so zákonom č. 234/2000 zaväzuje, že sa vzdáva nároku na odmenu (autorský honorár).