O časopise

Organon F je analyticky zameraný medzinárodný vedecký časopis. Uverejňujú sa v ňom state, ktoré sa týkajú širokého spektra problémov súčasnej analytickej filozofie. Redakcia časopisu preto privíta vedecké príspevky z filozofie jazyka, filozofie mysle, filozofie vedy, epistemológie, ontológie, filozofickej logiky atď. Príležitostne sa v časopise publikujú aj analyticky zamerané články z etiky, estetiky, sociálnej filozofie, dejín logiky a dejín filozofie.

Organon F vychádza štvrťročne (vo februári, máji, auguste a novembri).

Vydávajú: Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
Vydávajú: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Šéfredaktor: Marián ZOUHAR
Zástupca šéfredaktora: Tomáš MARVAN
Výkonný redaktor: Martin VACEK

Adresa redakcie: Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: organonf@gmail.com
URL: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon

Články publikované v Organone F sú indexované v Arts&Humanities Citation Index, Current Contents/Arts&Humanities, ERIH PLUS, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Scopus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Philosopher's Index.

Všetky príspevky zverejnené v plnom rozsahu na webových stránkach časopisu Organon F sú chránené zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

ISSN 2585-7150 (online)
ISSN 1335-0668 (tlačené vydanie)
EV 3289/09