Detail príspevku/publikácie

Problém vedomia

Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 1-17.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,589
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 26.05.2024 - 20:25
Počet stiahnutí PDF: 811

Abstrakt

Teoretickým východiskom príspevku je téza o 1. existenčnej a funkčnej previazanosti vedomia na neuronálne aktivity mozgu (tela a prostredia) a 2. uplatnení evolučnej perspektívy pri skúmaní vedomia. Evidenciu poskytujú najnovšie poznatky neurovied, kognitívnej vedy, psychológie o vzťahu mozog-vedomie-správanie a poznatky paleoarcheológie, komparatívnej anatómie a morfolóige, embryológie atď. Vedomie sa charakterizuje ako kvalita a schopnosť živého organizmu, ktorá sa vzvíja kontinuálne vo fylogenéze a v ontogenéze. Autorka zvýznamňuje koevolučnú výskumnú stratégiu založenú na integrácii a kooperácii prístupov humanitných a empirických disciplín pri skúmaní povahy vedomej skúsenosti. Prikláňa sa k potrebe a zmysluplnosti objektívnej systematickej teórie vedomia.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).