Obsah ročníka

 

Ročník 6 (1999)

State
Vlasáková, M. Srovnání Bolzanovy a Tarského definice vyplývání [Abstrakt] [PDF] 1-5
Mládenek, I. Aristotelova klasifikácia princípov dokazovacej vedy [Abstrakt] [PDF] 6-26
Berka, K. On Fregeś Philosophy of Language - a Linguistic Approach [Abstrakt] [PDF] 111-118
Sedová, T. Pohľad na švédsku filozofiu [Abstrakt] [PDF] 119-129
Tondl, L. Preference a preferenční uspořádání v kontextech hodnocení a rozhodování [Abstrakt] [PDF] 207-222
Kvasz, L. Prolegomena k formálnej epistemológii [Abstrakt] [PDF] 223-239
Zouhar, M. Referencia a Russelova teória vlastných mien [Abstrakt] [PDF] 240-252
Pokorný, M. - Koťátko, P. Sir Peter Frederick Strawson   [PDF] 319-321
Koťátko, P. Intence, konvence a pravdivostní podmínky [Abstrakt] [PDF] 322-337
Zouhar, M. Identifikácia jednotlivín, referencia a vlastné mená [Abstrakt] [PDF] 338-357
Pokorný, M. Osoba a vědomí   [PDF] 358-367
Preklady
Audi, R. Druhy a základné prvky praktického usudzovania   [PDF] 27-49
Horwich, P. Realizmus a pravda   [PDF] 130-139
Flew, A. O kultúrnych koreňoch analytickej filozofie (na pozadí komparácie s čínskou filozofiou)   [PDF] 253-264
Flew, A. Teológia a falzifikácia   [PDF] 265-267
Višňovský, E. Anthony G. N. Flew   [PDF] 268-271
Strawson, P.F. Filozofia: osobný pohľad   [PDF] 368-376
Strawson, P.F. Identifikačná referencia a pravdivostné hodnoty   [PDF] 377-394
Dialógy
Cmorej, P. - Černík, V. Druhý dialóg o bytí   [PDF] 50-69
Jespersen, B. - Zouhar, M. Proper Proper Names   [PDF] 140-153
Jespersen, B. - Zouhar, M. Proper Proper Names (2)   [PDF] 272-291
Strawson, P.F. - Cmorej, P. Dialogue about Reference   [PDF] 395-406
Diskusie - polemiky
Gahér, F. Je toto replika na článok "Toto nie je kniha"?   [PDF] 70-76
Gahér, F. Poznámky k Bolzanovmu pojmu odvoditeľnosti a k jeho užitočnosti pre pojem nevyhnutnosti   [PDF] 154-157
Viceník, J. Teória falzifikácie K. R. Poppera a exaktnosť   [PDF] 158-166
Ako nakladať s referenčným systémom úplne odlišnej kultúrnej tradície?   [PDF] 292-302
Gálik, D. Na okraj jednej zbytočnej poznámky   [PDF] 407-409
Peregrin, J. Berka vs. Frege: několik poznámek   [PDF] 410-413
Rozhľady
Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (V)   [PDF] 77-87
Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (VI)   [PDF] 167-177
Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (VII)   [PDF] 303-311
Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (VIII)   [PDF] 414-423
Recenzie
Gahér, F. J. Barnes: Logic and Imperial Stoa   [PDF] 88-95
Sedová, T. P. Koťátko: Význam a komunikace   [PDF] 95-97
Čana, T. Hilary Putnam - Richard Rorty: Co po metafyzice?   [PDF] 178-180
Gáliková, S. Jiří Nosek: Mysl a tělo v analytické filosofii   [PDF] 180-183
Viceník, J. Karl R. Popper: Logika vědeckého bádání   [PDF] 184-189
Viceník, J. Thomas S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí   [PDF] 312-316
Kalaš, A. František Gahér: Logika pre každého   [PDF] 424-426
Miscelaneá
Sedová, T. VI. Karlovarské sympózium analytickej filozofie   [PDF] 99-101
Fobel, P. - Fobelová, D. Poslanie a výzvy filozofie k výchove na prahu tretieho milénia   [PDF] 102-108
Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu študentskú prácu z oblasti filozofie   [PDF] 109
Bauer, M. Platónovo pojetí jsoucna v dialogu Sofistés jako doklad rozchodu se Sókratem   [PDF] 191-205
Sedová, T. Za osobnosťou Johna Watkinsa (31.VII.1924 - 26.VII.1999)   [PDF] 428-429