Naši autori

Gahér, František

Príspevky v časopise Organon F

2015

Gahér, F. Logika verzus jazykoveda o vetných spojkách. Organon F, 2015, roč. 22, č. 3, s. 395-424. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2013

Gahér, F. 50 rokov Katedry logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Organon F, 2013, roč. 20, č. 1, s. 129-131. (Správy)
[PDF]

2012

Gahér, F. Revízia definícií pojmov dostatočná a nutná podmienka. Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 16-37. (State)
[Abstrakt] [PDF]
Gahér, F. Len. Organon F, 2012, roč. 19, č. 3, s. 306-324. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2011

Gahér, F. V. Svoboda a kol., Logika a přirozený jazyk. Organon F, 2011, roč. 18, č. 2, s. 261-269. (Recenzie)
[PDF]
Gahér, F. Sú pojmy dostatočná podmienka a nutná podmienka pre empirickú oblasť symetrické?. Organon F, 2011, roč. 18, č. 3, s. 331-350. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2010

Gahér, F. P. Cmorej, Analytické filozofické skúmania. Organon F, 2010, roč. 17, č. 1, s. 126-130. (Recenzie)
[PDF]
Gahér, F. M. Zouhar, Teória kvantifikácie a extenzionálna sémantika prirodzeného jazyka. Organon F, 2010, roč. 17, č. 1, s. 130-133. (Recenzie)
[PDF]

2005

Gahér, F. Anafora z pohľadu TIL-ky. Organon F, 2005, roč. 12, č. 2, s. 204-215. (Dialógy - polemiky)
[PDF]

2003

Gahér, F. Vojtěch Kolman, Logika Gottloba Frega. Organon F, 2003, roč. 10, č. 2, s. 223-226. (Recenzie)
[PDF]

2002

Gahér, F. Vendelín Alexander Čunderlík (Nekrológ). Organon F, 2002, roč. 9, č. 4, s. 473-474. (Miscelaneá)
[PDF]

2000

Gahér, F. Gottlob Frege - život a dielo. Organon F, 2000, roč. 7, č. 1, s. 13-28. (State)
[PDF]
Gahér, F. Stoická logika versus aristotelovská. Organon F, 2000, roč. 7, č. 4, s. 379-415. (State)
[Abstrakt] [PDF]

1999

Gahér, F. Je toto replika na článok "Toto nie je kniha"?. Organon F, 1999, roč. 6, č. 1, s. 70-76. (Diskusie - polemiky)
[PDF]
Gahér, F. J. Barnes: Logic and Imperial Stoa. Organon F, 1999, roč. 6, č. 1, s. 88-95. (Recenzie)
[PDF]
Gahér, F. Poznámky k Bolzanovmu pojmu odvoditeľnosti a k jeho užitočnosti pre pojem nevyhnutnosti. Organon F, 1999, roč. 6, č. 2, s. 154-157. (Diskusie - polemiky)
[PDF]

1998

Gahér, F. Princípy stoickej fyziky. Organon F, 1998, roč. 5, č. 1, s. 1-30. (State)
[Abstrakt] [PDF]
Gahér, F. Konferencia Bolzano (✝150) - Frege (*150). Pramene analytickej filozofie: Od logiky po epistemológiu. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 428-430. (Miscelaneá)
[PDF]

1997

Gahér, F. Princípy stoickej fyziky I. Kozmos ako dynamické kontinuum. Organon F, 1997, roč. 4, č. 3, s. 215-245. (State)
[Abstrakt] [PDF]

1994

Gahér, F. Stoická sémantika. Organon F, 1994, roč. 1, č. 4, s. 292-320. (State)
[Abstrakt] [PDF]

 

Príspevky v prílohách časopisu

2017

Gahér, F. Logika, normativita a konatívne fakty. Organon F, 2017, roč. 24, Supplementary Issue 1, s. 27-49. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2014

Gahér, F. Aká logika by sa mohla požívať v práve?. Organon F, 2014, roč. 21, Supplementary Issue 1, s. 20-41. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2013

Gahér, F. Editoriál. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 3-4.
[PDF]
Gahér, F. O „bez“. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 1, s. 24-43. (State)
[Abstrakt] [PDF]
Gahér, F. - Bielik, L. Prečo len (nutné) pravdy ako predpoklady deduktívnych úsudkov?. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 75-97.
[Abstrakt] [PDF]
Bielik, L. - Gahér, F. Využitie pojmu zhoda v hyperintenzionálnej dedukcii. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 98-111.
[Abstrakt] [PDF]

2006

Gahér, F. Demarkačná čiara medzi logickou sémantikou a empirickými teóriami „významu“. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 15-32. ISBN 80-967225-6-5

2004

Gahér, F. Modality a hranice abstrakcie vo filozofii. In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, pp. 67-83. ISBN 80-967225-1-4

2002

Gahér, F. Anafora a pojmové postoje. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 130-155. ISBN 1335-0668

2000

Gahér, F. Signifikácia verzus supozícia. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 68-87. ISSN 1335-0668

1998

Gahér, F. Problém identity v stoickej filozofii. In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava : Infopress, pp. 99-113. ISSN 1335-0668