Ukončené domáce projekty

Program: APVV

Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Doba trvania: 01.07.2016 - 30.06.2020

Program: SASPRO

Čo znamená „omyl“ v rôznych disciplínach

Vedúci projektu: Dr. habil. Frank Zenker
Doba trvania: 05.02.2016 - 31.07.2017

Rozsah formálnej sémantiky

Vedúci projektu: Fredrik Haraldsen, PhD.
Doba trvania: 01.07.2015 - 31.08.2017

Vlastné mená: Prečo zastávať presupozičný prístup?

Vedúci projektu: Dr. habil. Zsofia Zvolenszky
Doba trvania: 12.01.2016 - 31.12.2018

Program: VEGA

Existencia, socialita a étos konania: fenomenologické výzvy a existenciálne súvislosti

Vedúci projektu: prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD.
Doba trvania: 01.01.2014 - 31.12.2017

Fenomén kultúry vo filozofickej reflexii

Vedúci projektu: prof. PhDr. František Novosád, CSc.
Doba trvania: 01.01.2016 - 31.12.2019

Fenomenológia v dialógu so súčasnou filozofiou a vedou

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008

Fenomenológia v dialógu so súčasnou filozofiou a vedou II

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2009 - 31.12.2012

Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2015 - 31.12.2017

Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie II

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2018 - 31.12.2020

Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie III

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2021 - 31.12.2022

Fikcionalizmus vo filozofii a vo vede

Vedúci projektu: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Doba trvania: 01.01.2016 - 31.12.2018

Filozofia a kozmológia - filozoficko-metodologické základy a východiská súčasných kozmologických teórií

Vedúci projektu: PhDr. Ján Dubnička, CSc.
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008

Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy

Vedúci projektu: prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD.
Doba trvania: 01.01.2018 - 31.12.2020

Hodnoty a normy vo vzťahu k problému legitimity

Vedúci projektu: prof. PhDr. František Novosád, CSc.
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008

Intencionalita, afektivita, existencia v intersubjektívnej situácii

Vedúci projektu: prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD.
Doba trvania: 01.01.2011 - 31.12.2013

Interaktívny obrat a ako ďalej vo výskume sociálnej kognície

Vedúci projektu: Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Doba trvania: 01.01.2019 - 31.12.2021

Intersubjektivita - metodické aspekty a štruktúry v globálnej situácii

Vedúci projektu: prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD.
Doba trvania: 01.01.2008 - 31.12.2010

Jazyk a determinácia významu v komunikácii

Vedúci projektu: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Doba trvania: 01.01.2012 - 31.12.2015

Jazyk, sémantika, kontext

Vedúci projektu: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Doba trvania: 01.01.2009 - 31.12.2011

K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady

Vedúci projektu: prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Doba trvania: 01.01.2020 - 31.12.2023

Logika, epistemológia a metafyzika fikcie

Vedúci projektu: Mgr. Martin Vacek, PhD.
Doba trvania: 01.01.2019 - 31.12.2021

Metodologické a filozoficé problémy spoločenských vied

Vedúci projektu: prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Vedúci projektu: prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
Doba trvania: 01.01.2009 - 31.12.2012

Multifokálny výskum dejín slovenského filozofického myslenia v 19. a 20. storočí

Vedúci projektu: prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
Doba trvania: 01.01.2010 - 31.12.2013

Nové podoby poriadku v spoločnosti – filozofická analýza

Vedúci projektu: prof. PhDr. František Novosád, CSc.
Doba trvania: 01.01.2012 - 31.12.2015

Od fenomenológie k metafyzike a reflexii súčasnej krízy spoločnosti a umenia

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Doba trvania: 01.01.2012 - 31.12.2014

Povaha ľudského vedomia (teoretické a metodologické skúmania)

Vedúci projektu: prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.
Doba trvania: 01.01.2008 - 31.12.2010

Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie

Vedúci projektu: doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Doba trvania: 01.01.2017 - 31.12.2019

Problémy recepcie a spracovania dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku: multifokálny prístup

Vedúci projektu: prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
Doba trvania: 01.01.2017 - 31.12.2018

Procesy recepcie a apropriácie vo filozofickom myslení 19. a 20. storočia na Slovensku v transnacionálnom kontexte

Vedúci projektu: prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
Doba trvania: 01.01.2014 - 31.12.2016

Procesy recepcie apropriácie ideí v dejinách filozofického a politického myslenia na Slovensku: konceptualizácia kľúčových otázok

Vedúci projektu: prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
Doba trvania: 01.01.2019 - 31.12.2020

Referencia, kvantifikácia, predikácia

Vedúci projektu: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Doba trvania: 01.01.2006 - 31.12.2008

Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia

Vedúci projektu: Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Doba trvania: 01.01.2021 - 31.12.2023

Sondy do dejín slovenského filozofického myslenia

Vedúci projektu: prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
Doba trvania: 01.01.2007 - 31.12.2009

Spoločnosť: sily súdržnosti a rozpadu

Vedúci projektu: prof. PhDr. František Novosád, CSc.
Doba trvania: 01.01.2009 - 31.12.2011

Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity

Vedúci projektu: prof. PhDr. František Novosád, CSc.
Doba trvania: 01.01.2020 - 31.12.2022

Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu

Vedúci projektu: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Doba trvania: 01.01.2021 - 31.12.2023

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava