Detail príspevku/publikácie

Kvalita života z filozofickej perspektívy

Bratislava : VEDA, 2023, 136 s.
ISBN – 978-80-224-2013-6

Problematika kvality života je zložitou interdisciplinárnou problematikou, ktorej filozofická rovina je ale pre jej riešenie kľúčová. Cieľom publikácie je identifikovať rôznorodosť filozofických prístupov, východísk a postojov, od ktorých sa odvíjajú navrhované metódy ovplyvňovania kvalitatívnych faktorov života a ozrejmiť, ako sa k problematike v súčasnosti pristupuje, aké témy v jej rámci rezonujú a akým spôsobom sa riešia. Publikácia ponúka historický náčrt problematiky, predstavuje tradičné prístupy, upozorňuje na význam klasickej predstavy ľudského blaha „eudaimonie“, analyzuje dejinno-filozofickú predstavu dobrého života a porovnáva ju s aktuálnym konceptom plnohodnotného života. Reflektuje súčasné filozofické názory tých autorov, ktorí sa zaoberajú problematikou kvality života, analyzuje čo, a v akej miere, najvýznamnejšie prispelo k skvalitňovaniu života ľudí na pozadí konceptov spravodlivosti, rovnosti a ľudskej dôstojnosti. Autorka sa v kontexte problematiky venuje primárne otázke ľudských práv, špecificky sociálnych práv, ako základných predpokladov postupného zvyšovania kvality života. V závere predkladá čitateľovi filozofický pohľad na vízie transhumanizmu, možnosti ako, prečo, do akej miery a za akú cenu je možné ovplyvňovať kvalitu života populácie v budúcnosti.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava