Detail príspevku/publikácie

Úvod do environmentální politické filosofie

Praha : Malvern, 2023, 246 s.
ISBN 9788075304490.
Kniha je pokusom o identifikáciu hlavných princípov novej politickej filozofie zodpovedajúcej parametrom antropocénu, t. j. geologicko-klimatickej epochy planetárneho systému, v ktorej negatívny vplyv človeka na planetárne cykly a evolučné procesy prevyšuje vplyv geologických síl. Ľudstvo sa stalo dominantnou silou, ktorá ovplyvňuje všetky zložky planetárneho ekosystému (biosféru, hydrosféru, atmosféru, kryosféru, litosféru) a jeho aktivity so sebou prinášajú problémy, ktoré ovplyvňujú sociálnu a politickú sféru. Úvod do environmentálnej politickej filozofie ilustruje tieto problémy, skúma ich príčiny a javy a snaží sa ich podrobne pochopiť. Kniha neformuluje lacné populistické riešenia ani neslúži ako politický program. Naopak, predkladá filozofické analýzy ekologicky, sociologicky, politicky a ekonomicky podmienených javov s cieľom dosiahnuť komplexné pochopenie spoločensko-politickej situácie antropocénu.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava